វៀតណាមទទួលរៀបចំវេទិការវៀតណាម-អាមេរិឡាទិនអំពី ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ។

   
                 

វៀតណាមទទួលរៀបចំវេទិការវៀតណាម-អាមេរិឡាទិនអំពី ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ។  - ảnh 1


VOV-វេទិការវៀតណាម-អាមេរិឡាទិនអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនឹង
ប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី​៥​និងទី៦កក្កដាខាងមុខនៅទីក្រុងហាណូយ-វៀតណាម។
ក្នុងការជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកសារព័ត៏មាននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនារសៀល
ថ្ងៃទី២៨មិថុនា អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបទេសវៀតណាម Nguyen PhuongNga បានលើក
ច្បាស់ថា: “ ក្នុងកាលទេសះធ្វើសមហរណកម្ម​និងសហប្រតិប​ត្តិការសេដ្ឋកិច្ច
អន្តជាតិ    កំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅដំបន់ទាំង២​គឺ​អាស៊ីអក្នេយ៍និងដំបន់
អាមេរិកឡាទិននោះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមជាមួយ
អាមេរិកឡាទិនមានឪកាសជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍“។

ចូលរួមវេទិការនេះមានភ្ញៀវវៀតណាមនិងអន្តរជាតិប្រមាណ​៥០០នាក់។នាយក
រដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម​ Nguyen Tan Dung នឹងអញ្ជើញចូលរូម​និងមានបទថ្លែងមតិនៅ
ពិធីប្រារព្វ។ក្នុងក្របខ័ណ្ឋវេទិការនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលចំនូន៣ទៀតស្តីពី​
បរិយាកាស​អាជិវកម្ម​វិនិយោគវៀតណាម-អាមេរិកឡាទិន​ក៍ដូចជាការជំរុញ ពាណិជ្ជ
កម្មនិងការវិនិយោគលើច្រើនវិស័យរវាងភាគីទាំង២ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ