វៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីចរចារអំពីការកំណត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ (EEZ)

វៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីចរចារអំពីការកំណត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ (EEZ) - ảnh 1
វៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីចរចារអំពីការកំណត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ (EEZ)

(VOV)_វង់ចរចារទី៨ ថ្នាក់អ្នកជំនាញការ ស្ដីអំពីការកំណត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់
មុខ (EEZ) រវាងវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Bali (ឥណ្ឌូ
នេស៊ី) ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៤មិនាឆ្នាំ ២០១៦។ នៅវង់ចរចារទី៨នេះ ភាគីទាំង
ពីរបន្តពិភាក្សាអំពីវិធានការបែងចែកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ ដោយផ្អែកទៅលើមូល
ដ្ឋានបណ្ដាការកំណត់នានានៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីអំពីច្បាប់សមុទ្រ
ឆ្នាំ ១៩៨២ និងផ្លាស់ប្តូរអំពីទស្សនះ គោលការណ៍នៅសេសសល់ នៃពង្រាងគោល
ការនិងសេចក្ដីណែនាំចរចារនានា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ