វៀតណាមនិងឥណ្ឌាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបរិស្ថាន

វៀតណាមនិងឥណ្ឌាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបរិស្ថាន - ảnh 1
វៀតណាមនិងឥណ្ឌាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបរិស្ថាន (ndh.vn)

        Vovworld-ក្រុមការងារនៃក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថានវៀតណាមដឹកនាំ​ដោយ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីលោក​Tran Hong Ha បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌា។ អនុរដ្ឋន្ត្រី
Tran Hong Ha បានជួបធ្វើការជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន​ព្រៃ​ឈើនិងបំរ៉េបំរួល
អាកាសធាតុឥណ្ឌាលោក Ashok Lavasa។ ភាគីទាំងពីរបាន​ពិភាគ្សាលើទិសដៅ
បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីធនធានិងបរិស្ថានរួមមាន​កំណត់វិស័យសហប្រតិបត្តិ
ការ កសាងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាង​ក្រសួងទាំងពីរ អនុវត្តសកម្មភាព
សិក្ខាសាលាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ