វៀតណាមប្រឆាំងជំទាស់ការកសាងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការរោងបញ្ចាំងភាព យន្តនៅកោះ Phu Lam ចំណុះប្រជុំកោះ Hoang Sa

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១ សីហា ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានស្តីអំពី ប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមចំពោះការកសាងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការរោងបញ្ចាំងភាព យន្តលើកោះ Phu Lam ចំណុះប្រជុំកោះ Hoang Sa របស់វៀតណាម អ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Le Thi Thu Hang បានលើកច្បាស់ថា៖ វៀតណាមមានភ័ស្តុតាងខាងគតិយុត្តិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីអះអាងនូវអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa។ 
វៀតណាមប្រឆាំងជំទាស់ការកសាងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការរោងបញ្ចាំងភាព យន្តនៅកោះ Phu Lam ចំណុះប្រជុំកោះ Hoang Sa  - ảnh 1 វៀតណាមប្រឆាំងជំទាស់ការកសាងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការរោងបញ្ចាំងភាព យន្តនៅកោះ Phu Lam ចំណុះប្រជុំកោះ Hoang Sa 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១ សីហា ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានស្តីអំពី ប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមចំពោះការកសាងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការរោងបញ្ចាំងភាព យន្តលើកោះ Phu Lam ចំណុះប្រជុំកោះ Hoang Sa របស់វៀតណាម អ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Le Thi Thu Hang បានលើកច្បាស់ថា៖ វៀតណាមមានភ័ស្តុតាងខាងគតិយុត្តិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីអះអាងនូវអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa។ សកម្មភាពពោលខាងលើរបស់ចិនបានរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ Hoang Sa រំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងមិនអាច ផ្លាស់ប្តូរអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ នេះបានឡើយ។ វៀតណាមប្រឆាំងជំទាស់ ហើយស្នើឲ្យចិនមិនធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្ត ទង្វើស្រដៀង គ្នាដូច្នេះជាថ្មីម្តងទៀត៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ