វៀតណាមប្រឆាំងជំទាស់តែមរំលភអធិបតេយ្យភាពអំពីប្រជុំកោះ Hoang Sa របស់វៀតណាម


​​​​​​​​​​​​​​                   
វៀតណាមប្រឆាំងជំទាស់តែមរំលភអធិបតេយ្យភាពអំពីប្រជុំកោះ Hoang Sa របស់វៀតណាម - ảnh 1

(VOV)_នាខែឧសភាឆ្នាំ២០១៣ផ្នែកប្រៃសណីចិនបានផ្សាយគំរូតែមចំនួន៦ក្នុងនោះ
មានគំរូ១ដែលបោះពុំ្ភផ្សាយកោះនានាក្នុងប្រជុំកោះHoang Sa របស់វៀតណាម។នេះជា
អំពើ១ដែលរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពអំពីប្រជុំកោះ នេះ របស់វៀតណាម។វៀតណាម
ភស្តុតាងកតិយុត្តគ្រប់គ្រាន់សំរាប់អះអាងនូវអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនចំពោះប្រជុំកោះ
ទាំង២ Hoang Sa និង​ Truong Sa។ការដែលផ្នែកប្រៃសណីចិនបានផ្សាយគំរូតែមនេះគឺ
មិនសមស្របទៅនឹងការកំណត់នានាកត់ត្រាក្នុងឯកសារប្រៃសណីពិភពលោក។ស្ថាប័ន
ប្រៃសណីវៀតណាមប្រឆាំងជំទាស់អំពើនេះនៃផ្នែកប្រៃសណីចិននិងសំណូមពរផ្នែកនេះ
ត្រូវគោរពការពិតនិងលុបចោលគំរូតែមនេះព្រមទាំងចៀសវាងអំពើនេះកើតមានឡើងជា
ថ្មីម្តងទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ