វៀតណាមផ្តោតសំខាន់លើទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយ Bangladesh

                     
                                  

វៀតណាមផ្តោតសំខាន់លើទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយ Bangladesh - ảnh 1
-ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Truong Tan Sang បានទទួលជួបសនាន្ទជាមួយលោកSupeadcip Chakma ឯកអគ្គរដ្ឋទូតBangladesh​ប្រចាំនៅវៀតណាម(រូបថតVNA)

Vovworld-ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Truong Tan Sang បាន​អះអងថា៖វៀតណាមផ្តោត
សំខាន់លើទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយ​Bangladeshក្នុងពិធីទទួលជួបសនាន្ទ
ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតBangladesh​ប្រចាំនៅវៀតណាមលោកSupeadcip Chakma ដែល
 មកសំដែងគួសមក្នុងឱកាសបញ្ចាប់​បេសកកម្មការទូតនៅវៀតណាមនរសៀលថ្ងៃទី
២៥វិច្ឆិកា។លោក Truong Tan Sang ចាត់ទុកថា៖ដោយមានតំលៃប្រាក់ពាណិជ្ជក​ម្មប្រមាណ៣០០លានដុល្លារអាមេរិកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាង​សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជ
ក​ម្មទ្វេភាគីបានមានការអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុន្តែពុំទានសក្តិសមនឹងសក្តានុភាពរវាងប្រទេសទាំង
២នៅឡើ​យ។លោកស្នើរថា៖ប្រទេសទាំង២បន្កើនកិច្ចសឋហប្រតិបត្តិកាតលើគ្រប់
វិស័យដើម្បីនាំតំលៃប្រាក់ពាណិជ្ជក​ម្ម​ទ្វេភាគីឡើងប្រមាណ១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
 រីឯខ្លួនឯងវិះញលោកSupeadcip Chakma ចាត់ទុកថា៖ទំនាក់ទំនងដ៍ល្អប្រសើររវាង
ប្រទេសទាំង២ជាបុព្វបទសំខាន់ដើម្បីបង្កើតទំនុកទុកចិត្តសំរាប់អង្គភាពអាជីវកម្មនៃ
ប្រទេសទាំង២បង្កើនឱកាសសហប្រតិបត្តិការ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ