វៀតណាមផ្តល់អាទិភាពដល់ការងារសុខុមាលភាពសង្គមនិង ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

           

វៀតណាមផ្តល់អាទិភាពដល់ការងារសុខុមាលភាពសង្គមនិង ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ - ảnh 1
រដ្ឋាភិបាលនៅ ផ្តល់អាទិភាពដល់ការងារសុខុមាលភាព សង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជួយឧបត្ថម្ភជនរួមជាតិជាជនជាតិ ភាគតិច។

Vovworld-នាថ្ងៃទី២៣វិច្ឆិកា ក្រុមឃ្លាំមើលនៃគណះកម្មាធិការអចិន្រ្តៃ
រដ្ឋសភាវៀតណាមបានមានពិធីជួបធ្វើការជាមួយដំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាល
អំពី ការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចនៅជួបការលំបាក
ជាច្រើនក្តីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅ ផ្តល់អាទិភាពដល់ការងារសុខុមាលភាព
សង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជួយឧបត្ថម្ភជនរួមជាតិជាជនជាតិ
ភាគតិច។ប្រព័ន្ឋនយោបាយនិងសង្គមទាំងមូលបានចូលរួមការងារកាត់
បន្ថយភាពក្រីក្រ។អត្រាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគិតជាមធ្យមបន្ថយ២%ក្នុង១
ឆ្នាំ  អត្រានេះនៅស្រុកក្រគឺ៤%។ជាពិសេសគឺជីវភាពរស់នៅរបស់ជនរួម
ជាតិជាជនជាតិភាកតិចត្រូវបានកែលំអរជាបង្គួរ។
ក្រៅពីការវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ឋផលពោលខាងលើ  ក្រុមឃ្លាំមើលបាន
ស្នើរដ្ឋាភិបាលលើកកំពស់ប្រសិទ្ឋភាពគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅ
ជាតិនិងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ត។ល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ