វៀតណាមមានក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីការប្រព្រឹត្តដោយអរិយធម៌ពេលធ្វើទេសចរណ៍

17 មិនា 2017 - 17:21:43

វៀតណាមមានករមបរតបតតសតពការបរពរតតដោយអរយធមពេលធវើទេសចរណ hinh 0
វៀតណាមមានក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីការប្រព្រឹត្តដោយអរិយធម៌ពេលធ្វើទេសចរណ៍

(VOVworld)-ក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាមទើបនឹងចេញផ្សាយជា
 ផ្លូវការលើទូទាំងប្រទេសនូវក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីការប្រព្រឹត្តដោយអរិយធម៌ពេលធ្វើ
 ទេសចរណ៍។ ក្រមប្រតិបត្តិនេះរួមមានការកំណត់ជាបទដ្ឋាន រួមចំណែកក្នុងការ
កំណត់ឥរិយាបទ ទម្លាប់ និងរបៀបប្រព្រឹត្តដោយអរិយធម៌របស់អង្គការនិងបុគ្គល
ខណៈដែលចូលរួមសកម្មភាពទេសចរណ៍។​ក្រមប្រតិបត្តិនេះឆ្ពោះទៅភ្ញៀវទេសចរ
ជាជនវៀតណាមធ្វើដំណើរទេសចរណ៍ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ជនបរទេសធ្វើទេសចរ
ណ៍នៅវៀតណាម អង្គការនិងបុគ្គលនានាដែលប្រកបការងារទេសចរណ៍និងសហ
គមន៍ជននៅតាមទីតាំងទេសចរណ៍នានាផងដែរ។ ក្រមប្រតិបត្តិនេះមាន១ជំពូក
ក្នុងនោះ កំណត់ការងារចាំបាច់ត្រូវធ្វើរបស់មុខសញ្ញាចូលរួមសកម្មភាពទេសចរណ៍
ដូចជា ភ្ញៀវទេសចរ អង្គការនិងបុគ្គលប្រកបអាជីវកម្មទេសចរណ៍ មគ្គុទេសមូល
ដ្ឋានស្នាក់ នៅនិងមធ្យោបាយដឹកភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាសហគមន៍ប្រជុំជនជាដើម។

        ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណនូវក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីការប្រព្រឹត្តដោយអរិយធម៌
 ពេលធ្វើទេសចរណ៍នេះ ជាសញ្ញាវិជ្ជមានសរឲ្យឃើញការប្តេជ្ញារបស់ផ្នែកទេសចរណ៍
ទាំងមូលក៏ដូចជារដ្ឋអំណាចតំបន់ក្នុងការកែលំអនិងលើកកំពស់រូបភាពទេសចរណ៍
 វៀតណាម ឆ្ពោះទៅទេសចរណ៍អរិយធម៌ ស្និទ្ធស្នាលនិងទាក់ទាញផងដែរ៕

រនាត T’rung របស់ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម

រនាត T’rung របស់ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេស វិទ្យុ សម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រ និងទូរស័ព្ទចំនួន ២២៤ របស់មិត្តអ្នក ស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន​ ៤១ លើពិភព លោក។ ក្នុងនាទីប្រអបសំបុត្រមិត្តអ្នក ស្តាប់ពេលនេះ កម្មវិធីផ្សាយជាភាសា ខ្មែរសូមឧទ្ទេសនាមដល់អស់លោក អ្នកនាង រនាត​ T’rung តាមសំណើរ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់ជប៉ុន លោក Ichikawa Momonosuke ដែលមានគោលបំណង ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម​។

អានបន្ថែម