វៀតណាមមានក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីការប្រព្រឹត្តដោយអរិយធម៌ពេលធ្វើទេសចរណ៍

17 មិនា 2017 - 17:21:43

វៀតណាមមានករមបរតបតតសតពការបរពរតតដោយអរយធមពេលធវើទេសចរណ hinh 0
វៀតណាមមានក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីការប្រព្រឹត្តដោយអរិយធម៌ពេលធ្វើទេសចរណ៍

(VOVworld)-ក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាមទើបនឹងចេញផ្សាយជា
 ផ្លូវការលើទូទាំងប្រទេសនូវក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីការប្រព្រឹត្តដោយអរិយធម៌ពេលធ្វើ
 ទេសចរណ៍។ ក្រមប្រតិបត្តិនេះរួមមានការកំណត់ជាបទដ្ឋាន រួមចំណែកក្នុងការ
កំណត់ឥរិយាបទ ទម្លាប់ និងរបៀបប្រព្រឹត្តដោយអរិយធម៌របស់អង្គការនិងបុគ្គល
ខណៈដែលចូលរួមសកម្មភាពទេសចរណ៍។​ក្រមប្រតិបត្តិនេះឆ្ពោះទៅភ្ញៀវទេសចរ
ជាជនវៀតណាមធ្វើដំណើរទេសចរណ៍ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ជនបរទេសធ្វើទេសចរ
ណ៍នៅវៀតណាម អង្គការនិងបុគ្គលនានាដែលប្រកបការងារទេសចរណ៍និងសហ
គមន៍ជននៅតាមទីតាំងទេសចរណ៍នានាផងដែរ។ ក្រមប្រតិបត្តិនេះមាន១ជំពូក
ក្នុងនោះ កំណត់ការងារចាំបាច់ត្រូវធ្វើរបស់មុខសញ្ញាចូលរួមសកម្មភាពទេសចរណ៍
ដូចជា ភ្ញៀវទេសចរ អង្គការនិងបុគ្គលប្រកបអាជីវកម្មទេសចរណ៍ មគ្គុទេសមូល
ដ្ឋានស្នាក់ នៅនិងមធ្យោបាយដឹកភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាសហគមន៍ប្រជុំជនជាដើម។

        ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណនូវក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីការប្រព្រឹត្តដោយអរិយធម៌
 ពេលធ្វើទេសចរណ៍នេះ ជាសញ្ញាវិជ្ជមានសរឲ្យឃើញការប្តេជ្ញារបស់ផ្នែកទេសចរណ៍
ទាំងមូលក៏ដូចជារដ្ឋអំណាចតំបន់ក្នុងការកែលំអនិងលើកកំពស់រូបភាពទេសចរណ៍
 វៀតណាម ឆ្ពោះទៅទេសចរណ៍អរិយធម៌ ស្និទ្ធស្នាលនិងទាក់ទាញផងដែរ៕

” Ba Na Hills”មណ្ឌលទេសចរណ៍លំហែកាយនិងលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងដាណាំង

” Ba Na Hills”មណ្ឌលទេសចរណ៍លំហែកាយនិងលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងដាណាំង

(VOV)_ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុ សម្លេងវៀត ​​ណាម​ទទួលបានសំបុត្រជាង២០០​មក ពីប្រទេសចំនួន៤២​លើទូទាំង ពិភព លោក។ ​​សូមអគុណមិត្តអ្នកស្តាប់ដែល បាន ផ្ញើសំបុត្រមកកម្មវិធីរបស់យើង ខ្ញុំ។ក្នុងនាទីប្រ​អប់​សំបុត្រមិត្តអ្នក ស្តាប់ពេលនេះ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការ ឧទ្ទេសនាមអំពី​” Ba Na Hills”នៅទី ក្រុងដាណាំង (ភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម)

អានបន្ថែម