វៀតណាមរៀបចំពិធីមិទ្ទីធីងរំលឹកទិវាទឹកពិភពលោកឆ្នាំ២០១៦នៅខេត្តThanh Hoa

(VOVworld)-អង្គការសហប្រជាជាតិបានជ្រើសរើសប្រធានបទទិវាទឹកពិភព
លោក (ថ្ងៃទី១១មិនា)ឆ្នាំនេះថា “ទឹកនិងការងារធ្វើ” ដោយអត្ថន័យប្រមូលផ្តុំទៅ​លើតួនាទីរបស់ការងារធ្វើក៏ដូចជា ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជន។ កម្មវិធីមិទ្ទីង ជាតិរំលឹកទិវាទឹកពិភពលោកឆ្នាំ២០១៦នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី២២មិនានៅ
ខេត្ត Thanh Hoa ដោយប្រព្រឹត្តទៅសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា ការតាំងពិព័រណ៌ អំណរសាទរទិវាទឹកពិភពលោក២០១៦ និងកម្មវិធីសិល្បៈជាច្រើនកុះករ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ