វៀតណាមអះអាងការប្តេជ្ញាចិត្តប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់

(V