វៀតណាម Report ប្រកាស Top 500 សហគ្រាសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០១៦

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៩មករា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន របាយការណ៍
វាយតម្លៃវៀតណាម(Vietnam Report) បានរៀបចំពិធីប្រកាសតារាង រៀបចំណាត់ថ្នាក់
 VNR500-Top500 សហគ្រាសធំៗវៀតណាមឆ្នាំ២០១៦។ ឈរ លំដាប់ថ្នាក់ទី១ក្នុង
តារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័ន វៀតណាម ក្រុមហ៊ុនចំ
កាត់ ​Samsung Electronics Viet Nam សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ប្រៃសនីយ៍យោធា Viettel
សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមនិងសម្ព័ន្ធក្រុម ហ៊ុនប្រេងឧស្ម័នវៀតណាមផង
ដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ