វេទិកាជាន់ខ្ពស់ស្ដីអំពី៖ព័ត៌មានវិទ្យាជាន់ខ្ពស់វៀតណាម

(VOVWORLD)-សម្ព័ន្ធសមាគមSoftwareនិងសេវាកម្មបេច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន  ( VINASA)  នឹងរៀបចំសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ ស្ដីអំពី៖ ព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៧ ( Vietnam ICT Summit 2017)លើកទី 7 នាថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញានៅរដ្ឋធានីហាណូយ។
វេទិកាជាន់ខ្ពស់ស្ដីអំពី៖ព័ត៌មានវិទ្យាជាន់ខ្ពស់វៀតណាម - ảnh 1 វេទិកាជាន់ខ្ពស់ស្ដីអំពី៖ព័ត៌មានវិទ្យាជាន់ខ្ពស់វៀតណាម

សម្ព័ន្ធសមាគមSoftware និងសេវាកម្មបេច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ( VINASA) នឹងរៀបចំសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ ស្ដីអំពី៖ ព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៧ ( Vietnam ICT Summit 2017)លើកទី 7 នាថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញានៅរដ្ឋធានីហាណូយ។ បណ្ដាវាគ្មិននៃកម្មវិធីនេះគឺជាអ្នកជំនាញការជួរមុខអំពីបច្ចេកវិទ្យា សេដ្ឋកិច្ច និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំ ៗ ដូចជាក្រុមហ៊ុន Viettel, FPT, Microsoft, MISA, VNPT, CISCO, VNG, Shopee ... ដោយប្រធានបទ "វៀតណាម៖ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល នៅក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម លើកទី៤  " តាមគំរោង វេទិកានេះនឹងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន តំបន់និងអាជីវករនានា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ