វេទិការជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម២០១៥

វេទិការជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម២០១៥ - ảnh 1
វេទិការជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម២០១៤ (VOV)

        Vovworld-ដោយប្រធានបទបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងធុរកិច្ចឆ្លាត វេទិការ​ជាន់​
ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមឆ្នាំ២០១៥បានផ្លាស់ប្តូរពិភាគ្សា
អំពីនិន្នាការយុទ្ធសាស្ត្រនិងដំណោះស្រាយដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការធុរកិច្ចផ្នែកវិស័យនៃជីវភាពរស់នៅសង្គម។ ជា​ពិសេស
​វេទិការនឹងផ្ដោតទៅលើផ្នែកវិស័យមួយចំនួនជាការយកចិត្តទុកដាក់ជួរ​មុខរបស់
​រដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋអង្គភាពអាជីវកម្មនិងសហគមន៍សង្គម។ នៅខាង
​ក្រៅវេទិការនៅមានសកម្មភាពជួបប្រាស្រ័យតភ្ជាប់សហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម​
បង្កើតឱកាសល្អសំរាប់អង្គភាពអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងស្ថាប័នអង្គការ​
អង្គភាពអាជីវកម្មអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផ្លាស់ប្តូរជួបប្រាស្រ័យស្វែងរកឱកាស
សហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ