វេទិការ៖បញ្ជាវ័ន្តវៀតណាមនៅឯបរទេសជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើសមាហរណកម្ម

វេទិការ៖បញ្ជាវ័ន្តវៀតណាមនៅឯបរទេសជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើសមាហរណកម្ម - ảnh 1
វេទិការ៖បញ្ជាវ័ន្តវៀតណាមនៅឯបរទេសជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើសមាហរណកម្ម

          (VOV)_នាយប់ថ្ងៃទី៧ មិថុនា គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹម គណៈកម្មាធិ
ការជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ហាជនវៀតណាមនៅឯបរទេស និងក្រសួងការបរទេស​វៀត
ណាម បានរៀបចំវេទិការ  ៖ បញ្ញាវ័ន្តវៀតណាម នៅឯបរទេសជាមួយ​ការអភិវឌ្ឍន៍
សេដ្ឋកិច្ច និងធ្វើសមាហរណកម្ម របស់វៀតណាម ក្នុង ដំណាក់កាល ២០១៦-
២០២០ ដោយប្រធានបទ៖​លើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង​របស់​វៀតណាម
 ក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចសកល។ វេទិការលើកនេះបានទាក់ទាញដំណាង​ចំនួន១០០
នាក់ ជាបណ្ដាអ្នកជំនាញការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ  ច្បាប់ រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​។ វេ
ទិការលើកនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីប្រមូលផ្តុំបញ្ញារបស់អ្នក​ជំនាញការវៀត
ណាមនៅឯបរទេស និងបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ ចូលក្នុងការរៀបចំគំរោងផែនការ
គោលនយោបាយ ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច លើកកំពស់
សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង និងធ្វើ់សមាហរណកម្មរបស់វៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ