វេទិការមេគង្គស្វែងរកបណ្ដាវិធានការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និរន្តភាព


វេទិការមេគង្គស្វែងរកបណ្ដាវិធានការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និរន្តភាព - ảnh 1
វេទិការមេគង្គស្វែងរកបណ្ដាវិធានការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និរន្តភាព (Image: VNA)

(VOVworld) – “សប្តាហ៍វេទិការទន្លេងមេគង្គស្វែងរកបណ្ដាវិធានការដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និរន្តភាព” បានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា នៅទីក្រុង
Da Nang ភាគកណ្ដាលវៀតណាម។ គោលដៅនៃវេទិការនេះគឺសំដៅស្វែងរករាល់ វិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីជំរុញទេសចរណ៍និរន្តភាពក្នុងអនុ តំបន់ទន្លេមេគង្គបើកទូលាយ (GMS)។ ប្រធានបទនៃវេទិការឆ្នាំនេះប្រមូលផ្តុំទៅ លើការកសាងទំនាក់ទំនងដៃគូដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើអាជីវកម្មសក្តានុភាពអភិឌ្ឍន៍ 
GMS ក្លាយទៅជាទីកន្លងមកទេសចរណ៍ពោពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណវិសេស
វិសាល។ វេទិការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅលើកកំពស់ការជំរុញបណ្ដាវិធានការដែល
នាំមកនូវផលប្រយោជន៍សំរាប់បរិស្ថានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃទេសចរណ៍។ ចាប់ពី
ថ្ងៃទី ១៥ ដល់ទី ១៩ មិថុនា អង្គប្រជុំពិភាក្សាអំពីទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារ ទេស ចរណ៍រកឃើញនិងទសេចណ៍សហគមន៍ ជាដើម។ នារសៀលថ្ងៃដ៏ដែល សិក្ខា
សាលា "ការធ្វើអាជីវកម្មល្អថែមទៀតសក្តានុភាពទេសចរណ៍នៅទំបន់អនុទន្លេ
មេគង្គ" ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រង Da Nang ភាគកណ្ដាលវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ