“វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីវៀតណាមអភិឌ្ឃន៍ឲ្យបានខ្លាំងក្លានិង និរន្តភាព”


“វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីវៀតណាមអភិឌ្ឃន៍ឲ្យបានខ្លាំងក្លានិង និរន្តភាព” - ảnh 1
“វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីវៀតណាមអភិឌ្ឃន៍ឲ្យបានខ្លាំងក្លានិង និរន្តភាព” (Image: VOV)

(VOVworld) -  នារសៀលថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
លោក Nguyen Tan Dung បានជួបមុខបណ្តាតំណាងបញ្ញាវ័ន្តក្នុងសម្ព័ន្ធសមាគមន៍ វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសវៀតណាម។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen
Tan Dung បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីនាំ វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យបានខ្លាំងក្លានិងនិរន្តភាព។ លោក Nguyen Tan Dung បានស្នើរ ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសម្ព័ន្ធសមាគមន៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសវៀតណាមបន្តពង្រឹងការ
កសាង ប្រព័ន្ធ លើកទឹកចិត្តនិងពង្រីកការច្នៃប្រឌិតនៃសមាជិកនិមួយៗ ដើម្បីនាំ
វិទ្យាសាស្ត្រ ចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅ។ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ជា
ពិសេសបង្ក​លក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជួរកម្មាភិបាលនៃសម្ព័ន្ធ
សហមគមវិទ្យាសា ស្ត្រនិងបច្ចេកទេសវៀតណាមបន្តអនុវត្តដ៏ល្អភារកិច្ចរបស់ខ្លួន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ