វិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួនជាង ១ ពាន់លានដុងដើម្បីកសាងមន្ទីរពេទ្យពហុវិទ្យា Bac Lieu – Sai Gon

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៤ មិថុនា នៅទីក្រុង Bac Lieu ក្រុមហ៊ុមភាគហ៊ុនមន្ទីរពេទ្យពហុ វិទ្យា Bac Lieu – Sai Gon បានរៀនចំពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យពហុ វិទ្យា Bac Lieu – Sai Gon ដោយមានប្រភពទុនវិនិយិគចំនួន ១៣៦៩ ពាន់លាន ដុង។
វិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួនជាង ១ ពាន់លានដុងដើម្បីកសាងមន្ទីរពេទ្យពហុវិទ្យា Bac Lieu – Sai Gon   - ảnh 1 វិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួនជាង ១ ពាន់លានដុងដើម្បីកសាងមន្ទីរពេទ្យពហុវិទ្យា Bac Lieu – Sai Gon  

នាថ្ងៃទី ២៤ មិថុនា នៅទីក្រុង Bac Lieu ក្រុមហ៊ុមភាគហ៊ុនមន្ទីរពេទ្យពហុ វិទ្យា Bac Lieu – Sai Gon បានរៀនចំពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យពហុ វិទ្យា Bac Lieu – Sai Gon ដោយមានប្រភពទុនវិនិយិគចំនួន ១៣៦៩ ពាន់លាន ដុង។ តាមគំរោង គំរោងការណ៍នេះនឹងសម្រេចនិងដាក់ឲ្យដំណើរការនាចុងឆ្នាំ ២០២០។ តាមនោះ មន្ទីរពេទ្យពហុ វិទ្យា Bac Lieu – Sai Gon នឹងមាន ១០ ជាន់ រួមមានគ្រែអ្នកជំងឺចំនួន ៤០០។ សំណង់សាងសង់នេះពេលដែលដាក់ឲ្យដំណើរការនឹងរួមចំណែកថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាជននិងបណ្តុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សវេជ្ជសាស្ត្រនៅខេត្ត Bac Lieu និងបណ្ដាខេត្តជុំវិញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ