វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long ទាក់ទាញអង្គភាពអាជីវកម្មវិនិយោគអាជីវកម្ម Logistics

9 មករា 2017 - 17:26:10

វាលសណតទនលេ cuu long ទាកទាញអងគភាពអាជវកមមវនយោគអាជវកមម logistics hinh 0
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue

(VOV)_នាថ្ងៃទី៩មករា នៅក្នុងសន្និសីទស្ដីអំពីការទាក់ទាញទុនវិនិយោគ អាជីវ
កម្ម Logistics វាលសណ្ដទន្លេ Cuu Long ដែលបានរៀបចំឡើងនៅ​ទីក្រុង​ Can Tho
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue បានសម្ដែង​គោល​បំណង​ថា៖
 មានបន្ថែមវិនិយោគិនបើកទូលាយការវិនិយោគ អាជីវកម្ម Logistics នៅទីនេះ។
 ទន្ទឹមនឹងនោះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើអោយបណ្ដា​តំបន់ត្រូវជ្រួតជ្រាបស្មារតី
របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច អង្គភាពអាជីវកម្ម ។

          នៅទីនេះអង្គសន្និសីទបានប្រមូលផ្តុំធ្វើអធិប្បាយ វិភាគនិងវាយតំលៃអំពី​
ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអំពី Logistics ​សក្ដានុភាព​ 
ឧត្តមភាព យថាទស្សន៍និងឧបសគ្គនានា ក្នុងពេលវិនិយោគ Logistics ​នៅតំបន់
វាលសណ្ដទន្លេ Cuu Long ផងដែរ៕

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

មកដល់តំបន់នេះ លោកអ្នកនឹងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក ភាព​ដ៏អស្ចារ្សនៃ​ស្ថាប័ត្យកម្មរបស់មនុស្សនិងធម្មជាតិ ។ មកដល់វត្ត Huong ភ្ញៀវអាចទៅតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវ គោក ​ហើយ​កំពង់ដ Yen ជាទីចាប់ផ្តើមដំណើរ។ ចាប់ ពីកំពង់​ Yen ភ្ញៀវដើរឆ្លងកាត់​ព្រៃ​ Mo និងសម្របខ្លួនចូលក្នុងព្រៃភ្នំ រូងភ្នំ និងវត្តអារាមនានា។

អានបន្ថែម