សិក្ខាលាលាបូកសរុបកាផ្តើមគំនិតបង្ការប្រយុទ្ធ ជាមួយផ្តាសាយបក្សីនិងមហាអាសន្នរោគ

សិក្ខាលាលាបូកសរុបកាផ្តើមគំនិតបង្ការប្រយុទ្ធ ជាមួយផ្តាសាយបក្សីនិងមហាអាសន្នរោគ - ảnh 1


(VOVworld)-ក្រោយរយៈពេល៤ឆ្នាំអនុវត្តន៌នៅខេត្ត ទីក្រុងនានា គំរោងការ ការ
ផ្តើមគំនិតបង្ការបង្ការប្រយុទ្ធគ្រុន ផ្តាសាយ បក្សីនិងមហាអាសន្នរោគរបស់
ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៌អន្តរជាតិអាមេរិក(USAID) ប្រចំានៅវៀតណាម​ សំដៅត្រួតពិនិត
ការឆ្លងរោគជំងឺនៅបណ្តាខេត្ត ទីក្រុង ត្រូវបានបូកសរុបនាថ្ងៃទី៦សីហានៅទីក្រុង
ហាណូយ។ កាលពីអនុវត្តនាខែកញ្ញាឆ្នាំ២០០៩​មក គំរោងការណ៌នេះ ទទួលបាន
លទ្ធផលយ៉ាងសកម្ម។ រូបសណ្ដានជាច្រើនបានអនុវត្តន៌សំដៅ លើកកំពស់ចំ
ណះដឹង និងលទ្ធកម្មសម្រាប់កម្មាភិបាលមូលដ្ឋាន បំពាក់ឧបខា សម្ភារៈចាំបាច់ ដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជនឃើញយ៉ាងឆាប់ៗ និងរាយការណ៌ រាល់ករណីត្រូវជាប់
គ្រន់ផ្តាសាយនេះឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជាបន្ទាន់។ តាមនោះ អាចពិនិតបាន
រោគផ្តាសាយទើបនឹងផ្ទះ(H7N9)និងមានគ្រោះថ្នាក់ (H5N1) ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ