សិក្ខាសាលា“ទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអភិវឌ្ឍន៍មជ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមេត្រីភាពជាមួយបរិស្ថាន”

(VOV) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ កុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយក្រសួងគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូន
វៀតណាមគួប្សំជាមួយស្ថានទូតចក្រភាពអង់គ្លេសប្រចាំនៅវៀតណាមបានរៀបចំសិក្ខា
សាលា“ទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអភិវឌ្ឍន៍មជ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមេត្រី
ភាពជាមួយបរិស្ថាន”។ នៅសិក្ខាសាលានេះបណ្ដាអ្នកឯកទេសរបស់ប្រទេសទាំង២
បានពិភាក្សាអំពីការជះឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធតុរបស់វៀតណាមផែនការ
អនុវត្តរបស់ក្រសួងគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួងអាកាស្ថាតុ។ ទន្ទឹមនឹងនោះភាគីទាំង២ក៏បានផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីការអភិវឌ្ឍន៍ មជ្យោបាយ
ដឹកជញ្ជូនមេត្រីភាពជាមួយបរិស្ថានរបស់ចក្រភាពអង់គ្លេ។

សិក្ខាសាលា“ទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអភិវឌ្ឍន៍មជ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមេត្រីភាពជាមួយបរិស្ថាន” - ảnh 1
អភិវឌ្ឍន៍មជ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមេត្រីភាពជាមួយបរិស្ថាន (Imagine: Internet)

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនវៀតណាម លោក Le Manh Hung បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖“យល់ដឹងច្បាស់នូវការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាស្ថាតុ
ក្រសួងគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនវៀតណាម បានអនុម័ត្តលើផែនការអនុវត្ត សំដៅកំណត់ច្បាស់បណ្ដាសកម្មភាពក្នុងរយៈពេល ២០១១ - ២០១៥ ដើម្បី
វាយតំលៃការជះឥទ្ធិពលរបស់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតិ។ទន្ទឹមនឹងនោះ
យើងនឹងអនុវត្តពិសោធន៍ បណ្ដាដំណោះស្រាយសមស្រប់ ដែលអាចកា
ត់បន្ថយ ឧស្ម័នបញ្ចាញចោល ក្នុងសកម្មភាពដឹកជញ្ជូន៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ