សិក្ខាសាលាពិគ្រោះគោលនយោបាយពិសេសជួយឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងព្រៃភ្នំ

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះគោលនយោបាយពិសេសជួយឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងព្រៃភ្នំ - ảnh 1
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះគោលនយោបាយពិសេសជួយឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងព្រៃភ្នំ (ubdt.gov.vn)


        Vovworld-នាថ្ងៃទី១០មិថុនា នៅទីក្រុង Can Tho គណៈកម្មាធិការជនជាតិ​
បាន​សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការបញ្ជាណាមបូខាងលិចនិងទីក្រុង Can Tho
រៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់គោលនយោបាយពិសេសជួយឧបត្ថម្ភ​អភិវឌ្ឍន៍
សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងព្រៃភ្នំដំណាក់កាល២០១៦-២០២០។
តាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិលោក Son Phuoc Hoan ថា
​ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅបក្សនិងរដ្ឋបានវិនិយោគប្រភព​កំលាំង​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់
សំរាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយជនជាតិ។ ​រួមមតិនៅ​សិក្ឋាសាលានេះ បណ្ដា
ដំណាងបានចាត់ទុកថា គោលនយោបាយពិសេសជួយ​ឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
សង្គមដំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងព្រៃភ្នំគួរប្រមូលផ្ដុំទៅលើការឃោសនាចលនាជន
រួមជាតិផ្លាស់ប្តូរការត្រះរិះ ជួយឧបត្ថម្ភផ្ទះនៅដីស្នាក់​នៅ​អគ្គិសនីទឹកស្អាត បង្កើន
ប្រភពទុនកម្ចីពីធនាគារគោលនយោបាយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ