សិក្ខសាលាពិគ្រោះយោបល់អំពីពង្រាងច្បាប់ឧត្តុនិយមជលសាស្រ្ត

សិក្ខសាលាពិគ្រោះយោបល់អំពីពង្រាងច្បាប់ឧត្តុនិយមជលសាស្រ្ត - ảnh 1
សិក្ខសាលាពិគ្រោះយោបល់អំពីពង្រាងច្បាប់ឧត្តុនិយមជលសាស្រ្ត

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៨ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ(វៀតណាម) ក្រសួងធន
ធាន និងបរិដ្ឋានបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគោះយោបល់អំពីពង្រាងច្បាប់ឧត្តុនិយម
ជលសាស្រ្ត សំដៅបន្តសុក្រិដ្ឋនិងផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់កិច្ចការត្រួតពិនិត្យ របស់
រដ្ឋសភា និងការកសាងបណ្តាឯកសារណែនាំច្បាប់។ តាមគំរោង ពង្រាងច្បាប់
នេះ នឹងបានដាក់ជូនរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ ជាពិសេស ពង្រាងច្បាប់
ឧត្តុនិយមជលសាស្រ្តនិងបណ្តាឯកសាណែនាំប្រតិបត្តិច្បាប់នេះ ត្រូវធានានូវ
សកម្មភាពឧត្តុនិយមជលសាស្រ្ត និងឆ្លើយតបបណ្តាសំណូមពរស្តីពី ការពារជាតិ
សន្តិសុខ តស៊ូប្រឆាំងគ្រោះធម្មជាតិ ទប់ទល់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាស ធាតុនិងសកម្ម
ភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនានា។ នៅសិក្ខាសាលានេះ​បណ្តាតំណាង បានប្រមូលផ្តុំពិ
ភាគ្សាលើបញ្ហាជាច្រើន ក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងសកម្មភាព ព្យាករណ៍ ជូនដំ
ណឹងអំពីឧត្តុនិយមជលសាស្រ្តរបស់អង្គការបុគ្គល់នានា ស្ថានភាព ជាក់ស្តែងនិង
ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រព័ន្ធព្យាករណ៍ឧត្តុនិយមជលសាស្រ្តជាតិ ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ