សិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ “ដំណោះស្រាយចំពោះសាសនាក្រៅប្រពៃណីក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់រដ្ឋធានីហាណូយ”

សិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ “ដំណោះស្រាយចំពោះសាសនាក្រៅប្រពៃណីក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់រដ្ឋធានីហាណូយ”  - ảnh 1
គោលដៅនៃសិក្ខាសាលានេះគឺសំដៅផ្តល់មតិជាក់ស្តែងក្នុងការគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជា ការពង្រីកចំណុចសកម្មនៃបណ្ដាសាសនាថ្មីដែលមានវត្តមាននៅទីក្រុងហាណូយ ផងដែរ៕
(Image: Vietnam+)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ២៧ សីហា គណៈកម្មាធិការរណស្សិមាតុភូមិទីក្រុង ហាណូយបានរៀបចំសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ “ដំណោះស្រាយចំពោះ
សាសនា​ក្រៅប្រពៃណីក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់រដ្ឋធានីហាណូយ” នៅ
ទីក្រុងហាណូយ។ ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ បណ្ដាតំណាងបានចាត់ទុកថា៖ ក្រៅ
ពីជំនឿនិងសាសនាប្រពៃណី នាបច្ចុប្បន្ន ការហូរចូលជំនឿសាសនាក្រៅប្រ
ពៃណីត្រូវបានកើតមានឡើង។ នេះគឺជានិន្នាការជំនឿសាសនាដែលពុំទាន់
មានការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋ ហើយមិនទាន់កំណត់នោះគឺសាសនាយ៉ាងណា
នៅឡើយ។ ដោយហេតុនេះ គោលដៅនៃសិក្ខាសាលានេះគឺសំដៅផ្តល់មតិ
ជាក់ស្តែងក្នុងការគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាការពង្រីកចំណុចសកម្មនៃបណ្ដាសាសនា
ថ្មីដែលមានវត្តមាននៅទីក្រុងហាណូយ ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ