សិក្ខសាលាស្តីពីរក្សារឹងមាំឯករាជ្យភាពម្ចាស់ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ

20 មេសា 2017 - 18:22:18


សកខសាលាសតពរកសារងមាឯករាជយភាពមចាសការធវើសមាហរណកមមអនតរជាត hinh 0
ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលា

(VOVworld)-រក្សារឹងមាំឯករាជ្យអំពីគោលមាគ៌ានិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងដំណើរការធ្វើសមា
ហរណកម្ម ជាកត្តាសំខាន់ចំនួន២ដែលបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុង
 សិក្ខាសាលា ស្តីពី “រក្សារឹងមាំឯករាជ្យភាពម្ចាស់ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ”
 ដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហាណូយនាព្រឹកថ្ងៃទី២០មេសា។ នៅក្នុងសិក្ខាសា
 លានេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថា បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបានចាត់ទុកភាព
 ឯករាជ្យ ម្ចាស់ការជាបញ្ហាមានចរិតលក្ខណៈគោលការណ៍ មុនក៏ដូចជាក្រោយមាន
 សារៈសំខាន់ និងឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្របដិវត្តន៍វៀតណាម។ តាមតំណាងចូលរួម
ដើម្បីរក្សារឹងមាំឯករាជ្យ ម្ចាស់ការនោះ គឺមុនបង្អស់ត្រូវឯករាជ្យម្ចាស់ការជាជំហានៗ
 នូវបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មនិងទីផ្សារប្រើប្រាស់។ អនុប្រធានខុទ្ទកាល័យមជ្ឈឹមបក្ស
លោក Le Quang Vinh បានលើកច្បាស់ថា៖

        “កត្តាមួយនៃឯករាជ្យភាព ម្ចាស់ការគឺជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋ
កិច្ចអន្តរជាតិពហុភាគី សម្បូរបែប។ ត្រូវអភិវឌ្ឍន៍ទើបឯករាជ្យបាន ហើយអន់
ខ្សោយគឺមិនអាចឯករាជ្យបានឡើយ”៕

ខេត្ត Lao Cai-តំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ពិសេសមួយ

ខេត្ត Lao Cai-តំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ពិសេសមួយ

(VOV)_ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ផ្សាយជា ភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុ សម្លេងវៀត​​ណាម​ទទួលបានសំ បុត្រជាង២២០​មកពីប្រទេសចំនួន៤១​លើទូទាំង ពិភពលោក។សូមអគុណមិត្តអ្នកស្តាប់ដែលបាន ផ្ញើសំបុត្រមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ។ក្នុងនាទីប្រអប់​សំបុត្រមិត្តអ្នកស្តាប់ពេលនេះ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការ ឧទ្ទេសនាមអំពីខេត្ត Lao Cai-តំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ពិសេសមួយ”​​។

អានបន្ថែម