សិក្ខាសាលា ការតាំងពិព័រណ៌៖ឃុំនិមួយៗ សង្កាត់និមួយៗសុទ្ធតែមានផលិតផលរបស់ខ្លួន

 សិក្ខាសាលា ការតាំងពិព័រណ៌៖ឃុំនិមួយៗ សង្កាត់និមួយៗសុទ្ធតែមានផលិតផលរបស់ខ្លួន - ảnh 1
សិក្ខាសាលា ការតាំងពិព័រណ៌៖ឃុំនិមួយៗ សង្កាត់និមួយៗសុទ្ធតែមានផលិតផលរបស់ខ្លួន

(VOV)_នាយប់ថ្ងៃទី៥វិច្ឆិកា នៅទីក្រុង Thai Nguyen ខេត្ត Thai Nguyen បានប្រ
ព្រឹត្តទៅផ្សារណាត់ ៖ឃុំនិមួយៗ សង្កាត់និមួយៗសុទ្ធតែមានផលិតផល​របស់ខ្លួន ​ឆ្នាំ 
២០១៦ ដោយប្រធានបទ៖ តភ្ជាប់ -ធ្វើសមាហរណកម្ម និង​អភិវឌ្ឍន៍។​ ចូលរួមផ្សារណាត់
លើកនេះមានស្តង់ទំនិញចំនួន២៥០ របស់​សហគ្រាស​ចំនួន១៥០ ក្នុងទូទាំងប្រទេស។ 
នេះគឺជាលើកដំបូងខេត្ត Thai Nguyen រៀបចំផ្សារណាត់នេះ ដោយមានគោលដៅ ជំ
រុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ​អភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្ម ស្វែងរកទីផ្សារ ជំរុញវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្ម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ