សិក្ខាសាលា “ការសាកល្បងនិងឧបស័គ្គក្នុងការកសាងនីតិរដ្ឋសង្គមនិយមនៅវៀតណាមនាបច្ចុប្បន្ន។”

សិក្ខាសាលា “ការសាកល្បងនិងឧបស័គ្គក្នុងការកសាងនីតិរដ្ឋសង្គមនិយមនៅវៀតណាមនាបច្ចុប្បន្ន។” - ảnh 1
សិក្ខាសាលា “ការសាកល្បងនិងឧបស័គ្គក្នុងការកសាងនីតិរដ្ឋសង្គមនិយមនៅ វៀតណាមនាបច្ចុប្បន្ន។” (baomoi.com)        VOV-នាថ្ងៃទី២០សីហានៅទីក្រុង Can Tho មហាវិទ្យាល័យ Can Tho បាន​សហការជាមួយសាលាសភាបណ្ឌិតនយោបាយរដ្ឋបាលដំបន់ទី២ (សាលាសភា​បណ្ឌិតនយោបាយរដ្ឋបាលជាតិហូជីមិញ) រៀបចំសិក្ខាសាលា “ការសាកល្បងនិង​ឧបស័គ្គក្នុងការកសាងនីតិរដ្ឋសង្គមនិយមនៅវៀតណាមនាបច្ចុប្បន្ន។” បណ្ដាបទ​អន្តរាគមនៅសិក្ខាសាលាបានប្រមូលផ្ដុំទៅលើប្រធានបទការសាកល្បងឧបស័គ្គ
និងដំណោះស្រាយដោះស្រាយឧបស័គ្គការសាកល្បងពីការសុក្រិដកសាង​ប្រព័ន្ធ
ច្បាប់ បញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការកសាងនីតិរដ្ឋសង្គម​និយម​នៅ
វៀតណាមជាដើម។ សិក្ខាសាលាជាឱកាសដើម្បីបណ្ដាដំណាង​ស្រាវ​ជ្រាវយ៉ាង
ជ្រាលជ្រៅជាងនិងបូកសរុបវាយតំលៃដកពិសោធន៍អំពីការលំបាកការសាកល្បង
ក្នុងការកសាងនីតិរដ្ឋសង្គមនិយមនៅវៀតណាមនាបច្ចុប្បន្ន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ