សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានកត់សម្គាល់បណ្ដាសញ្ញាគួរអោយគាប់ចិត្ត

(VOV World)សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានកត់សម្គាល់បណ្ដាសញ្ញាគួរអោយគាប់ចិត្ត
 ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2012។

សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានកត់សម្គាល់បណ្ដាសញ្ញាគួរអោយគាប់ចិត្ត - ảnh 1
សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានកត់សម្គាល់បណ្ដាសញ្ញាគួរអោយគាប់ចិត្ត ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2012

 សញ្ញាគួរអោយគាប់ចិត្តបំផុត គឺ CPI ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2012
 ​បានកើនឡើង​មិនខ្ពស់។​ តំលៃមិនមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំង។ តំលៃរបស់បណ្ដាទំនិញ
 ​សេវាកម្ម​សំខាន់ ដូចជា៖ ស្បៀងអាហារចុះបន្ថយ សុខាភិបាល អប់រំកើនឡើងតិច។
 អត្រា​នាំចូល ប្រៀបទៅនឹងការនាំចេញស្ថិតនៅកំរិត 1,5% តែប៉ុណ្ណោះ ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ