សំណង់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចំនួន៧ទទួលបានជ័យលាភីថ្នាក់ជាតិ

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៩មករា ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានរៀបចំពិធីប្រគល់
 ពានរង្វាន់ហូជីមិញចំនូន៩សំណង់និងពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិចំនួន៧សំណង់ស្តីពីវិទ្យា
សាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវគ្គទី៥។ នេះជាពានរង្វាន់ដ៏ឧត្តុងឧត្តមសម្រាប់វិស័យវិទ្យា
សាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាដោយបក្សនិងរដ្ឋប្រគល់ជូនសម្រាប់អ្នកនិពន្ធសំណងដែល
មានតម្លៃ ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្រនិងប្រសិទ្ធភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ