ស្ថានទូតវៀតណាមនៅម៉ាឡេស៊ីសហការជាមួយភាគីទាក់ទិការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ Doan Thi Huong

(VOVWORLD) - តាមព័ត៌មានពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ី ក្នុងប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ទី២៣ មិនា តុលាការជាន់ខ្ពស់ Shah Alam រដ្ឋ Selangor ម៉ាឡេស៊ី បន្តជំនុំជំរះប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម កញ្ញា Doan Thi Huong។ 
ស្ថានទូតវៀតណាមនៅម៉ាឡេស៊ីសហការជាមួយភាគីទាក់ទិការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ Doan Thi Huong - ảnh 1

ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ីសហការជាមួយភាគីទាក់ទិនានា សំដៅការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពលករដ្ឋ Doan Thi Huong

(VOVworld)  - តាមព័ត៌មានពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ី ក្នុងប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ទី២៣ មិនា តុលាការជាន់ខ្ពស់ Shah Alam រដ្ឋ Selangor ម៉ាឡេស៊ី បន្តជំនុំជំរះប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម កញ្ញា Doan Thi Huong។ តំណាង ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ីនិងបណ្ដាមេធាវីការពារក្តីជនម៉ាឡេស៊ីដែលចូលរួមតុលាការលើកនេះខំប្រឹងប្រែងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម កញ្ញា Doan Thi Huong។ បណ្ដាមេធាវីការ ពារក្តីបានចាត់ទុកថា៖ ភស្តុតាងដែលស្ថាប័នធ្វើការស៊ើបអង្គេតនាំចេញគឺមិនគ្រប់ គ្រាន់ទេដោយខ្វះភាពបញ្ចុះបណ្ជូល។ តុលាការជាន់ខ្ពស់ Shah Alam នឹងដំណើរ អង្គជំនុំជំរះជាបន្តនាថ្ងៃទី ២ មេសា ខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ