ស្ថាប័នអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលប្រមូលផ្តុំដោះស្រាយរឿងបណ្តឹងតវ៉ា។

(VOVWORLD)-ក្នុងខែមករា ស្ថាប័នអធិការកិច្ចរដ្ឋភិបាលវៀតណាមបានរៀបចំវគ្គ
ធ្វើអធិការកិច្ចជាច្រើននិងបានមានសេចក្តី​សន្និដ្ឋានដ៍ត្រឹមត្រូវ។ប៉ុន្តែនៅមានការធ្វើ
អធិការកិច្ចដ៍យឺតយ៉ាវ។ដោយហេតុនេះថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបាន
សំណូមពរបណ្តាអង្គភាពស្ថិតនៅក្រោមឧវាទគប្បីសុក្រិដ្ឋសេចក្តី​សន្និដ្ឋានតាមផែន
ការឆ្នាំ២០១១និងអនុវត្ត ផែនការឆ្នាំ២០១២។តាមនោះនឹង អនុវត្តល្អនូវបែបបទ
ត្រួតពិនិត្យ ឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៃបណ្តាក្រុមអធិការកិច្ច។បន្ទាប់នោះមានការដក
បទពិសោធន៍។ស្តីពីភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នអធិការកិច្ចរដ្ឋភិបាលក្នុងត្រីមាសទី១​អគ្គអធិការរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម​លោក​ Huynh Phong Tranh បានឲ្យដឹងថា ​“   ក្នុងត្រី
មាសទី១​នេះយើងខ្ងុំប្រមូលផ្តុំដោះស្រាយរឿងបណ្តឹងតវ៉ានៅសេះសល់។
យើងខ្ងុំក៍រៀបចំសន្និបាតបូកសរុប​៥ឆ្នាំអនុវត្តច្បាប់ប្រយុទ្ឋប្រឆាំងនឹងអំពើពុរលួយ
និង៥ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្តីសំរេចចិត្តររបស់មជ្ឈឹមលើកទី៣នីតិកាលទី១០និងបូកសរុប
ផងដែរ“៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ