សន្និសីទកំពូលCELAC លើកទី៣បានបើកនៅប្រទេសកូស្តារីកា

(VOVworld)-សន្និសីទកំពូលនៃសហគមន៍បណ្តាប្រទេសអាមេរិកឡាទិននិង
Caribe (CELAC)លើកទី៣ បានបើកនៅទីក្រុង Belen ប្រទេសកូស្តារីកា។ ចូល
រួមសម័យបើកសន្និសីទមានប្រមុខរដ្ឋចំនួន២៩ក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់
ចំនួន៣៣ ។ ដោយពាក្យស្លោក “រូមគ្នាស្ថាបនា” នៅសន្និសីទនេះ បណ្តាតំ
ណាង បានប្រមូលផ្តុំពិភាគ្សាអំពីរាល់ការខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់បណ្តាប្រទេស
ក្នុងតំបន់ ក្នុងការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។​បណ្តាប្រធានបទផ្សេងទៀតក៏បាន
លើកយកមក​​ពិភាគ្សាផងដែរដូចជា ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកឡាទិនជាមួយ
អាមេរិក ចិនជាមួយសហ ភាពអឺរ៉ុប (EU)និងដំណើការចរចារសន្តិភាពនៅ
Colombia ព្រមទាំងបណ្តាវិធាន ការជម្រុញកំណើនក្នុងតំបន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ