សន្និសីទគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមសមាគមកសិករវៀតណាមលើកទី១០(នីតិកាលទី៦)

សន្និសីទគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមសមាគមកសិករវៀតណាមលើកទី១០(នីតិកាលទី៦) - ảnh 1
សន្និសីទគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមសមាគមកសិករវៀតណាមលើកទី១០(នីតិកាលទី៦)

(VOV)_នាថ្ងៃទី៤មករា នៅទីក្រុងហាណូយ មជ្ឈឹមសមាគមកសិករវៀតណាម
បានរៀបចំសន្និសីទគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ លើកទិ១០នីតិកាលទី១០​សំដៅវាយតំ
លៃការងាររបស់សមាគមនិងចលនាកសិករ ឆ្នាំ ២០១៦ និងអនុវត្តភារកិច្ច ឆ្នាំ 
២០១៧។ នៅទីនេះ អង្គសន្និសីទបានប្រមូលផ្តុំពិភាក្សា វិភាគអំពី​ឧបសគ្គ និងការ
ជំពាក់ជំពិន ដើម្បីនាំចេញដំណោះស្រាយ។ ដើម្បីលើកកំពស់​គុណភាពការងារ
សមាគម និង​ចលនាកសិករ អង្គសន្និសីទក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖​ ត្រូវកសាងរូប
សណ្ឋានតភ្ជាប់ រវាង​កសិករជាមួយកសិករ និងកសិករជាមួយ​អង្គភាពអាជីវកម្ម 
 បន្តដើរតួនាទីស្នូលក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិប្រកប
ដោយជោគជ័យ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ