សន្និសីទដំណើរការភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧របស់ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា

12 មករា 2017 - 17:16:55

សននសទដណើរការភារកចចឆនា២០១៧របសខទទកាលយរដឋសភា hinh 0
ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan ប្រគល់ជូនទង់ប្រឡងប្រណាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសំរាប់ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា (រូបថត៖TTXVN)

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ មករា ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាវៀតណាមបានរៀបចំ
សន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៦និងដំណើរការភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧។អញ្ជើញថ្លែង
មតិនៅទីនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan លើកច្បាស់ថា ក្នុងឆ្នាំ
២០១៦ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤បន្តទទួលយក ផ្លាស់ប្ដូរថ្មី លើកកំពស់ គុណភាព
ប្រសិទ្ធភាពការងារ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រជាជនក្នុង
ទូទាំងប្រទេស។សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភារកិច្ចនាពេលខាងមុខ លោកស្រី Nguyen Thi
Kim Ngan ចាត់ទុកថា រដ្ឋសភាចាំបាច់ត្រូវសំរេចឲ្យបានល្អនូវតួនាទី របស់ខ្លួននោះគឺ
ការងារនីតិបញ្ញត្តិ ការងារឃ្លាំមើលនិងការងារសំរេចបញ្ហា សំខាន់ៗរបស់ប្រទេស
ជាតិ៕

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

មកដល់តំបន់នេះ លោកអ្នកនឹងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក ភាព​ដ៏អស្ចារ្សនៃ​ស្ថាប័ត្យកម្មរបស់មនុស្សនិងធម្មជាតិ ។ មកដល់វត្ត Huong ភ្ញៀវអាចទៅតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវ គោក ​ហើយ​កំពង់ដ Yen ជាទីចាប់ផ្តើមដំណើរ។ ចាប់ ពីកំពង់​ Yen ភ្ញៀវដើរឆ្លងកាត់​ព្រៃ​ Mo និងសម្របខ្លួនចូលក្នុងព្រៃភ្នំ រូងភ្នំ និងវត្តអារាមនានា។

អានបន្ថែម