សន្និសីទបំប៉ន់ជំនាញការងារសារព័ត៌មាន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១១សីហា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទបំប៉ន់ជំនាញការងារសារព័ត៌មាន។ អង្គសន្និសីទបានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម ជ្រួតជ្រាបបញ្ហាមួយចំនួន ក្នុងការងារដឹកនាំ តម្រង់ទិសខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ ក្នុងខ្លឹមសារសារព័ត៌មាន។ 
សន្និសីទបំប៉ន់ជំនាញការងារសារព័ត៌មាន - ảnh 1 សន្និសីទបំប៉ន់ជំនាញការងារសារព័ត៌មាន

        នាថ្ងៃទី១១សីហា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទបំប៉ន់ជំនាញការងារសារព័ត៌មាន។ អង្គសន្និសីទបានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម ជ្រួតជ្រាបបញ្ហាមួយចំនួន ក្នុងការងារដឹកនាំ តម្រង់ទិសខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ ក្នុងខ្លឹមសារសារព័ត៌មាន។ ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមអ្នកកាសែតវៀត ណាមបានអធិប្បាយអំពីខ្លឹមសារមួយចំនួននៃការអនុវត្តបទបញ្ញាត្តិចំនួន១០ ស្ដីអំពីសីលធម៌អ្នកកាសែតវៀត ណាម។ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីអំពីបណ្ដាបញ្ហាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការងារគ្រប់គ្រង សារព័ត៌មាននាបច្ចុប្បន្នផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ