សន្និសីទប្រធានរណសិរ្យមាតុភូមិកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី ២៥ និងទី ២៦ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយនឹងប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទប្រធានរណសិរ្យមាតុភូមិកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម។ 
សន្និសីទប្រធានរណសិរ្យមាតុភូមិកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម - ảnh 1 សន្និសីទថ្នាក់ប្រធានរណសិរ្យមាតុភូមិកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម (dangcongsan.vn)

(VOVWORLD) - ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី ២៥ និងទី ២៦ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយនឹងប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទប្រធានរណសិរ្សយមាតុភូមិកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម។ ខ្លឹមសាស្នូលនៃសន្និសីទលើកនេះគឺរបាយការ ណ៍លទ្ធផលក្នុងការអនុវត្តអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈកម្មាធិការមជ្ឆឹបរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណៈសិរ្សឡាវកសាងមាតុប្រទេសនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សយសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា ដំណាក់កាល ២០១៣-២០១៦ ហើយពិភាក្សានិងឯកភាព ទិសដៅខ្លឹមសារសហប្រតិបត្តិការដំណាក់កាល ២០១៧-២០២០ ចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការដំណាក់កាល ២០១៧-២០២០៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ