សន្និសីទរបស់បារាកថានៃបណ្ដាខេត្តក្រុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

សន្និសីទរបស់បារាកថានៃបណ្ដាខេត្តក្រុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1
ការងារកសាងជនបទថ្មីជាប្រធានបទដែលទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើននៅសន្និសីទលើកនេះ

(VOVworld) - នៅសន្និសីទរបស់បារាកថានៃបណ្ដាខេត្តក្រុង ស្ថាប័នស្ថិតនៅក្រោយ
ឧវាទរបស់មជ្ឈឹម ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ឧសភា នៅ
រដ្ឋធានី ហាណូយរបស់វៀតណាម បណ្ដាសមាជិកបានផ្ដាប់ប្រធានបទជំនាញព្រឹត្តិ ការណ៍ដែលកំពុងទទួលការយកចិត្តទុកដាក់នាបច្ចុប្បន្ន។នោះគឺមហាសន្និបាតបក្ស
គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១២ លទ្ធផលនៃការ អនុវត្តគំរោងការណ៍រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មនិងកសាងជនបទថ្មី ចំណុចថ្មីនៃច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសង្គម(ធ្វើវិសោធនកម្ម)និងទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរ
ទេសរបស់វៀតណាមនាពេលថ្មីៗនេះ។ដោយឈរលើខ្លឹមសារនានាពោលខាងលើ តំណាងគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹមបានស្នើរឲ្យគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន
តំបន់ ទន្ទឹមនឹងការជំរុញខ្លាំងការឃោសនាអំពីចលនាកសាងជនបទថ្មី នៅត្រូវបន្ត
ស្រាវជ្រាវបំពេញបន្ថែម កែសម្រួលបទដ្ឋានជនបទថ្មីឲ្យ សមស្របទៅនឹងលក្ខណ
វិនិឆ័យរបស់ប្រទេសឧស្សាហកម្មតាមទិសទំនើប។ក្រៅពីនោះក៏ត្រូវជំរុញខ្លាំង
ការឃោសនាអំពីមហាសន្និបាតបក្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតបក្ស
ទូទាំងប្រទេសលើកទី១២ទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ