សន្និសិទិ COMMITបានបញ្ចប់នៅក្រុងហាណូយ។

(VOV)- ក្រោយរយះពេល២ថ្ងៃធ្វើការនាថ្ងៃទី​១៥កុម្ភះសន្និសិទមន្រ្តី
ជាន់ខ្ពស់បណ្ដាប្រទេសមហាអនុដំបន់ទន្លេមេគ្គង ស្តីពីការ បង្ការ
ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សន៍បានអនុម័តលើបណ្តាសំណើរជូននឹង
សន្និសិទថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីដេលបើកនាថ្ងៃទី១៦កុម្ភះ។ ថ្លែងមតិបិទ
សន្និសិទ្ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី​ Vu  Hung Vuong​ អនុប្រធាននាយកដ្ឋា
នប៉ូលិសក្រសួងនគរបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ប្រទេសចំនួន
៦ក្នុងដំបន់បានពិនិត្យមើលនិងវាយតំលៃលទ្ឋផលចែករំលែកបទ
ពិសោទក្នុងការអនុវត្តភែនការ មហាអនុដំបន់ទន្លេមេគ្គង្នុងដំណាក់
កាលទី​២( ២០០៨-២០០១០)។បណ្តាដំណាងបានពីភាគ្សាអំពីការ
បង្កើនការសន្ទនាក្នុងក្របខ៏ណ្“ការផ្ដើមគំនិតសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់
រដ្ធមន្ត្រីក្នុងការបង្ការប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សន៍ មហាអនុដំបន់ទន្លេមេគ្គង”
ដែលហៅកាត់ថា COMMIT ។លោកVu HungVuongបានថ្លែងថា” យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានាពេលខាងមុខយើងបន្តគួបផ្សំអនុវត្ត  ដំណើរ
COMMITរួមចំណែកទប់ស្កាត់បទល្មើសជួញដូរមនុស្សន៍នៅ
ប្រទេសនិមួយៗ ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ