សន្និសីទ RIO+20 បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

នារសៀលថ្ងៃទី ២២ មិថុនា សន្និសីទជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី
ការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព (RIO+20) ដែលបានរៀបចំនៅទីក្រុង Rio de Janero ប៉្រេស៊ិល បានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ ក្រោយរយៈពេល ៣ ថ្ងៃធ្វើការ។ សន្និសីទទទួល
បានការព្រមព្រៀងសំខាន់មួយចំនួន។ ជាពិសេសគឺការដែលបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំ សកលលោកបានសន្យាផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួន ៥១៣ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក ដើម្បី ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពលើពិភពលោក។ បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំសកលលោកទទួល
បាន ការយល់ព្រមអំពីឯកសារនយោបាយចុងក្រោយដែលហៅថា៖ “ដើម្បីអនាគត
ដែល យើងទាំងអស់គ្នាប៉ងប្រាគ្នា”។ ឯកសារនេះអំពាវនាវសកលលោកអនុវត្តរាល់
សកម្មភាព ដូចជា៖ បង្កើតបណ្ដាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព ជាក់ស្តែងបនីយកម្ម
បែបផែនរៀបចំខឿន សេដ្ឋកិច្ចបៃតង់ ជំរុញបណ្ដាវិធានការឃ្លាំមើលចីរភាពរបស់
អង្គភាពអាជីរកម្ម ។ល។ ឯកសារនេះក៏ប្រមូលផ្តុំទៅលើការកែលំអរសមភាពភេទ សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតំរូវការចូលរួមរបស់បណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមហាណកម្ម
វិទ្យាសាស្ត្រចូលក្នុង គោលនយោបាយ។ ក្រៅពីនោះ សន្និសីទ RIO+20 បាលើឡើង
រាល់ កិច្ចសន្យាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតផង៕

សន្និសីទ RIO+20 បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ - ảnh 1
អគ្គលេខាធិការអ.ស.ប Ban Ki Moon ថ្លែងមតិក្នុងពីធីបិទសន្និសីទ Rio+20 (Image: VOV online)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ