សប្ដាហ៍វប្បធម៌កម្ពុជានៅវៀតណាមឆ្នាំ២០១៧នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៨ដល់ថ្ងៃទី១១វិច្ឆិកា

(VOVWORLD)-សប្ដាហ៍វប្បធម៌កម្ពុជានៅវៀតណាមឆ្នាំ២០១៧នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ដល់ថ្ងៃទី១១វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយនិងហាឡុង (ខេត្តហ្វាងនិញ)។នេះជាសកម្មភាពដោយក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាម រួមសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បះកម្ពុជារៀបចំឡើង
សប្ដាហ៍វប្បធម៌កម្ពុជានៅវៀតណាមឆ្នាំ២០១៧នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៨ដល់ថ្ងៃទី១១វិច្ឆិកា - ảnh 1

សប្ដាហ៍វប្បធម៌កម្ពុជានៅវៀតណាមឆ្នាំ២០១៧នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៨ដល់ថ្ងៃទី១១វិច្ឆិកា

        សប្ដាហ៍វប្បធម៌កម្ពុជានៅវៀតណាមឆ្នាំ២០១៧នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៨ដល់ថ្ងៃទី១១វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយនិងហាឡុង (ខេត្តហ្វាងនិញ)។នេះជាសកម្មភាពដោយក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាម រួមសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បះកម្ពុជារៀបចំឡើង រួមចំណែករឹតបន្តឹងថែមទៀតចំណងសាមគ្គីភាព  មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ តាមរយៈសកម្មភាពនៅក្នុងសប្ដាហ៍វប្បធម៌កម្ពុជានៅ វៀតណាមនេះ ប្រជាជនវៀតណាមនឹងមានឱកាសយល់ដឹងបន្ថែមអំពីទឹកដី មនុស្ស និងវប្បធម៌របស់កម្ពុជា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ