សម័យប្រជុំគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុករដ្ឋគំរោងការណ៍វារីអគ្គិសនី Son La - Lai Chau

សម័យប្រជុំគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុករដ្ឋគំរោងការណ៍វារីអគ្គិសនី Son La - Lai Chau - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក  Hoang Trung Hai បានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Lai Chau ប្រមូលផ្តុំជំរុញល្បឿនបម្លាស់ទីកន្លែង ការរៀបចំលំនៅដ្ឋានឡើង វិញនិងការសាងសងវារីអគ្គិសនី
Son La។  (Image: VOV Online)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២១ សីហា ក្នុងសម័យប្រជុំគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុករដ្ឋ គំរោងការណ៍វារីអគ្គិសនី Son La - Lai Chau ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក
Hoang Trung Hai បានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Lai Chau (ភាគខាងជើង វៀតណាម) ប្រមូលផ្តុំជំរុញល្បឿនបម្លាស់ទីកន្លែង ការរៀបចំលំនៅដ្ឋានឡើង វិញនិងការសាង
សងវារីអគ្គិសនី Son La។ ក្រៅពីនោះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន រំលឹកថ្នាក់ដឹកនាំ
បណ្ដាខេត្ត Son La ខេត្ត Lai Chau និងខេត្ត Dien Bien  យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយ
បញ្ហាផ្នែកជីវភាពរស់នៅ ផលិតកម្មរបស់ជនបម្លាស់ ទីកន្លែងនិងការរៀបចំលំនៅ
ដ្ឋានឡើងវិញរបស់គេប្រកបដោយចីរភាព។ លោក Hoang Trung Hai ក៏បានលើក
ដម្កើងការរួមវិភាគទានរបស់ជនរួមជាតិបម្លាស់ទី ទន្ទឹមនឹងនោះ វាយតំលៃខ្ពស់
ចំពោះវិនិយោកិនបានធានាអនុវត្តការសាងសង់សំណង់វារីអគ្គិសនីតាមផែនការ
ដែលបានដាក់ចេញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ