សម័យប្រជុំលើកទី១០នៃគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋសភា

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា គណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គ លើក ទី១០។ យោងតាមកម្មវិធី នៅអង្គប្រជុំនេះ គណៈកម្មាធិ ការយុត្តិធម៌បានផ្តល់មតិយោបល់លើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍តាមដានការប្រតិបត្តិច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីរដ្ឋបាល ក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងរដ្ឋបាល ប្រតិបត្តិរាល់សាលក្រម រួមទាំងសេចក្ដីសម្រេចរដ្ឋបាលមួយចំនួនសម្រាប់សកម្មភាពរដ្ឋបាល របស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន និងបញ្ហាមួយចំនួនទៀត។
សម័យប្រជុំលើកទី១០នៃគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋសភា - ảnh 1 ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គ

តាមគម្រោង គណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌នឹងបន្តកិច្ចប្រជុំដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា។ នៅសម័យប្រជុំនាថ្ងៃទី ២២ ខែសីហានេះ សមាជិកៃគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើផ្តល់មតិលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ តាមរយៈការប្រតិ បត្តិច្បាប់ ស្តីពីនីតិវិធីរដ្ឋបាល ក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងរដ្ឋបាល ការប្រតិបត្តិរាល់សាលក្រម រួមទាំងសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលសម្រាប់សេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលនិងសកម្មភាពរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ