សម្រេចឈុតសៀវភៅ៖ហូជីមិញជាមួយអ្នកអក្សរសាស្ត្រនិងសិល្បករ

សម្រេចឈុតសៀវភៅ៖ហូជីមិញជាមួយអ្នកអក្សរសាស្ត្រនិងសិល្បករ  - ảnh 1
សម្រេចឈុតសៀវភៅ៖ហូជីមិញជាមួយអ្នកអក្សរសាស្ត្រនិងសិល្បករ-អ្នកអក្សរសាស្ត្រនិងសិល្បករជាមួយលោកប្រធានហូជីមិញ

(VOV)_ឈុតសៀវភៅ៖ហូជីមិញជាមួយអ្នកអក្សរសាស្ត្រសិល្បករ-អ្នកអក្សរ
សាស្ត្រសិល្បករជាមួយ​លោកប្រធានហូជីមិញដែលត្រូវបានតាក់​តែងពីឆ្នាំ២០១០
មក រួមមាន១១វគ្គត្រូវបានសម្រេចរួចរាល់។ នេះគឺជា​ឈុតសៀវភៅ១ដែលបាន
ស្រាវជ្រាវ ​ជ្រើសរើសពីប្រភពឯកសារដ៏សម្បូរ​បែបពីវណ្ណកម្មអក្សរសាស្ត្រ សិល្បះ
នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសស្ដីពីលោកប្រធានហូជីមិញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ