សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងជំទាស់នឹងប្រទេសទួរគីស្តីពីការចូលរួមក្នុង "ផ្ទះរួម "

(VOVWORLD) - យថាទស្សន៍អំពីការដែលប្រទេសទួរគីចូលរួមក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) កំពុងថយចុះ បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុប (EC) កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា បានវាយតម្លៃថាលក្ខខណ្ឌអំពីគតិយុត្តិ និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះកំពុងធ្លាក់ចុះ។
សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងជំទាស់នឹងប្រទេសទួរគីស្តីពីការចូលរួមក្នុង  សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងជំទាស់នឹងប្រទេសទួរគីស្តីពីការចូលរួមក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប (EU)

នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការវាយតម្លៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទួរគីក្នុងការចូលរួមសហភាពអឺរ៉ុបនោះ EC បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរការនេះកំពុង តែ"ជាប់គាំង" ដោយសារតែទីក្រុង Ankara បាន"រំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឡើងវិញ" លើបញ្ហាមួយចំនួន ក្នុងនោះមានឯករាជ្យភាពផ្នែកយុត្តិធម៌ និងគោលនយោបាយស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។ យោងតាមរបាយការណ៍នេះ រដ្ឋាភិបាល  ទួកគីបាន«ប៉ះពាល់យ៉ាងអវិជ្ជមាន» ដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុខណៈដែលបន្តរំលោភលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច ដែលធ្វើឱ្យ EC មានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមុខងារទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ