អង្គការThriive (អាមេរិក)ជួយឧបត្ថម្ភអង្គភាពអាជីវកម្មតូចវៀតណាមខ្ចីទុកដោយមិនគិតការប្រាក់

អង្គការThriive (អាមេរិក)ជួយឧបត្ថម្ភអង្គភាពអាជីវកម្មតូចវៀតណាមខ្ចីទុកដោយមិនគិតការប្រាក់ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលា (រូបថតៈ vovworld.vn)


(VOVworld)-សិក្ខាសាលាព័ត៌មាន Thriive 2013 “ឲ្យអង្គភាពអាជីវកម្មតូចរបស់វៀត
ណាមខ្ចីទុនដោយមិនគិតការប្រាក់” បានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី ៨សីហានៅទីក្រុង
ហាណូយ។ Thriive ជាកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងមជ្ឈ មណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋ
កិច្ចអភិវឌ្ឍន៌ (CEDS) មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច មហាវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ
ជាមួយអង្គការមេតាធម៌ Thriive (អាមេរិក) ជួយអង្គភាពអាជីវកម្មតូចខ្ចីទុនដោយ
មិនគិតពីការប្រាក់ សម្រាប់ទិញគ្រឿងម៉ាស៊ីន គ្រឿងសម្ភារៈផលិតកម្ម អភិវឌ្ឍន៌ អាជីវកម្មនិងលើកកំពស់ការទទួលខុស ត្រូវសង្គម។ ទុនកម្ចីអតិបរមាគឺ ជមនួន
២១០លានដុងសម្រាប់អង្គភាពនីមួយៗ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ នឹងមានអង្គភាព
អាជីវកម្មពី១២ដល់១៤អង្គភាពនឹងបានខ្ចីទុន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ