អង្គភាពអាជីវកម្មត្រូវលើកកំពស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងដើម្បីលើកកំពស់សមត្ថភាពប្រគួតប្រជែង

(VOVworld)-នាបច្ចុប្បន្ន បរិយាកាសធ្វើអាជីវកម្មលើសកលលោកទាំងមូលមាន
បម្រែបម្រួលនិងហានិភ័យថ្មី។​តាមនោះ សហគមន៍អង្គភាពអាជីវកម្មត្រូវប្រឈម
មុខនឹងរាល់ការសាកល្បងអ្វីខ្លះក្នុងឆ្នាំ២០១៧។​នេះជាខ្លឹមសារដែលបានតំណាង
នានាពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលា “គំនូសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ
 ២០១៧” ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាពេលល្ងាចថ្ងៃទី១៥មេសានៅទៅទីក្រុងហូជីមិញ។
បណ្ឌិត Vu Tien Loc ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវៀតណាមបានចាត់
ទុកថា៖

        “បញ្ហាបានចោទឡើងគឺលើកកំពស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងសម្រាប់សហគ្រាស។
 ហេតុដូច្នេះ យើងគប្បីបំពេញចំណេះវិជ្ជាក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គភាពអាជីវកម្ម។​ ដោយ
 ហេតុថា បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ហើយការគ្រប់គ្រងល្អអង្គភាព
អាជីវកម្មនោះនឹងជាកូនសោរិ៍ទទួលបានជោគជ័យ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ