អង្គភាពអាជីវកម្ម Israel បង្កើនការវិនិយោក ចូលមកវៀតណាម។

(VOV WORLD)នាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកបញ្ហាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ក្រសួង
ឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមឲដឹងថា​វៀតណាមកំពុងជា
កន្លែងមករបស់​បណ្តា អង្គភាពអាជីវកម្ម​ Ixrael។ទន្ទឹមនឹងនោះ
ភាគីទាំង២នៅបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើច្រើនវិស័យដូច
ជា​ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ បច្ចេកវិជ្ជាកសិកម្ម ទូឬគមនាគម
អេឡិចត្រូនិច សុខាភិបាល  ជាដើម។  នេះជាបណ្តាវិស័យ
ជាក់ស្តែងដែឡវៀតណាមកំពុងមានតម្រូវការ  និងបណ្តា
អង្គភាពអាជីវកម្ម​ Ixraelក៍មានគោលបំណងវិនិយោគផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ