អចីន្ត្រៃយ៍គណៈលេខា Le Hong Anh ជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង Can Tho

នាថ្ងៃទី ២៤ មិថុនា នៅទីក្រុង Can Tho ភាគខាងត្បូងវៀតណាម ក្រុមការងារមជ្ឃឹម
ដឹកនាំដោយសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនិងជាអចីន្ត្រៃយ៍គណៈលេខាលោក
 Le Hong Anh បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង Can Tho។ លោក Le Hong
Anh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ គណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង Can Tho គ្រប់ជន់ថ្នក់ត្រូវអនុវត្តការងារកសាងរៀបចំបក្សឡើងវិញការងារទិតៀននិងស្វ័យ
ទិតៀនរបស់បក្ខជនត្រូវផ្សារខ្ជាប់ជាមួយចលនារៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសិលធម៌
របស់លោកប្រធានហូជីមិញ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ទីក្រុងត្រូវអនុវត្តសេចក្តីសំរេចចិត្ត
មជ្ឃឹមលេខ ៤ (នីតិកាលទី ១១) ដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានឲ្យការងារកសាងរៀបចំបក្ស
ឡើងវិញ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្តែង ក្នុងជីវភាពសង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ