អ៊ីតាលីចាប់យកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលពាន់ព័ន្ធដល់រឿងអាស្រូវពងមាន់មានជាតិគីមី Fipronil

(VOVWORLD) - សមត្ថកិច្ចរបស់អ៊ីតាលីទើបនឹងចាប់យកផលិតផលមួយចំនួន ដែលមានដើមកំណើតពីក្រុមហ៊ុនបារាំងមួយដែលបានប្រើប្រាស់ពងមាន់មាន ជាតិគីមី Fipronil របស់ហូឡង់។ 
អ៊ីតាលីចាប់យកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលពាន់ព័ន្ធដល់រឿងអាស្រូវពងមាន់មានជាតិគីមី Fipronil  - ảnh 1

អ៊ីតាលីចាប់យកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលពាន់ព័ន្ធដល់រឿង

អាស្រូវពងមាន់មានជាតិគីមី Fipronil 

(VOVworld) – សមត្ថកិច្ចរបស់អ៊ីតាលីទើបនឹងចាប់យកផលិតផលមួយចំនួន ដែលមានដើមកំណើតពីក្រុមហ៊ុនបារាំងមួយដែលបានប្រើប្រាស់ពងមាន់មាន ជាតិគីមី Fipronil របស់ហូឡង់។ ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលីនាចុងសប្តាហ៍នេះ បានឲ្យដឹងថា៖ បណ្ដាផលិតផលពោលខាងលើមិនទាន់បានលក់នៅទីផ្សារ អ៊ីតាលីនៅឡើយ ប៉ុន្តែ បារាំងបានដាក់ឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធព្រមានចាប់រហស័ររបស់ អឺរ៉ុបអំពីម្ហូបអាហារ (RASFF) នាថ្ងៃទី ៨ សីហា កន្លងទៅ។ ក្រសួងសុខាភិបាល អ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថែមទៀតថា៖ នាបច្ចុប្បន្ន មិនទាន់មានភ័ស្តុតាងណាមួយ ឡើយដែលសរឲ្យឃើញថា៖ ពងមាន់ឬផលិតផលមានពងមាន់ដែលមានជាតិគីមី ពោលខាងលើ ត្រូវបានលក់នៅអ៊ីតាលីទេ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ