អ្នកជំនាញការគត្តិយុតបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់គឺរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

អ្នកជំនាញការគត្តិយុតបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់គឺរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ - ảnh 1
អ្នកជំនាញការគត្តិយុតបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់គឺរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ (AFP)

        Vovworld-របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញការច្បាបសភាជាន់ទាបអាល្លឺម៉ង​នា
ពេលថ្មីៗនេះបានចាត់ទុកថា ចរិតលក្ខណៈស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃការដែល​កងទ័ព
អាល្លឺម៉ងដាក់ពង្រាយនៅអ៊ីរ៉ាក់អាចនឹងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ។​ បន្ទាប់ពីដំណើរ​ការ
ពិនិត្យឯកសារទាក់ទិននានា បណ្ដាអ្នកជំនាញការនេះបានសន្និដ្ឋានថា​ការ​ដាក់
ពង្រាយទាហានអាល្លឺម៉ង់នៅអ៊ីរ៉ាក់មិនផ្អែកលើមូលដ្ឋានគត្តិយុតនៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អាល្លឺម៉ង់ឡើយ។

        អ្នកជំនាញការច្បាប់ជាច្រើននៅសភាជាន់ទាបអាល្លឺម៉ង់បានចាត់ទុកថា​ដោយ
លក្ខណៈត្រូវមានការផ្ទេរសិទ្ធិច្បាស់លាស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ក្នុងករណី
អង្គការសហប្រជាជាតិមិនដាក់ចេញការផ្ទេរសិទ្ធិណាមួយគឺមិនបានចាត់ទុកជា
ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសមូហភាព។ ហេតុនេះហើយផែនការបញ្ជូនកំលាំង​អាល្លឺម៉ងបង្វឹក
ឲ្យទាហានអ៊ីរ៉ាក់គឺក្មានមូលដ្ឋានគត្តិយុតឡើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ