អ្នកបោះឆ្នោតមានគោលបំណងថា៖ រដ្ឋសភាវៀតណាមកំណត់ទិសដៅដើម្បីនាំសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍

(VOVWORLD) - តាមរយៈពេល ២ ថ្ងៃធ្វើការនៃសម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភា វៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបានឯកភាពជាមួយបញ្ហា សំខាន់ៗក្នុងរបាយការណ៍បំពេញបន្ថែមលទ្ធលក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ឆ្នាំ ២០១៦ និងស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ចបណ្ដាខែដើមឆ្នាំ ២០១៧។ 
អ្នកបោះឆ្នោតមានគោលបំណងថា៖ រដ្ឋសភាវៀតណាមកំណត់ទិសដៅដើម្បីនាំសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ - ảnh 1 អ្នកបោះឆ្នោតមានគោលបំណងថា៖ រដ្ឋសភាវៀតណាមកំណត់ទិសដៅដើម្បីនាំសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍

(VOVworld) - តាមរយៈពេល ២ ថ្ងៃធ្វើការនៃសម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភា វៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបានឯកភាពជាមួយបញ្ហា សំខាន់ៗក្នុងរបាយការណ៍បំពេញបន្ថែមលទ្ធលក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ឆ្នាំ ២០១៦ និងស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ចបណ្ដាខែដើមឆ្នាំ ២០១៧។ ផ្តល់មតិនៅ ទីនេះ អ្នកបោះឆ្នោត អ្នកជំនាញការសេដ្ឋកិច្ច លោក Cao Sy Khiem បានចាត់ ទុកថា៖

        «លើកនេះ រដ្ឋាភិបាលជូនដំណឹងថា៖ នឹងមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីអំពី បញ្ហាសំខាន់ៗដើម្បីជូនឡើងរដ្ឋសភាដោះស្រាយ។ ចំពោះបញ្ហាបំណុលសាធារ ណៈ ដំណោះស្រាយជួរមុខគឺបរិយាកាសគត្តិយុត្ត ប្រភពទុន ដំណើរដោះស្រាយ ឲ្យបានស្រាចបាច់បំណុលខូច។ ក្រៅពីនោះ ភាពអន់ខ្សោយក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ត្រូវដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ